تولید کننده کفپوش اپوکسی

رال

رنگ های زیر تقریبی از رال رنگ می باشند،تولید رنگ ومواد پوششی با رنگ مورد نظر مشتری باید با رال اصلی ویا نمونه شاهد انجام پذیرد.

RAL 1000

RAL 1003

RAL 1006

RAL 1012

RAL 1015

RAL 1018

RAL 1021

RAL 1027

RAL 1033

RAL 2001

RAL 2004

RAL 2010

RAL 1001

RAL 1004

RAL 1007

RAL 1013

RAL 1016

RAL 1019

RAL 1023

RAL 1028

RAL 1034

RAL 2002

RAL 2008

RAL 2011

RAL 1002

RAL 1005

RAL 1011

RAL 1014

RAL 1017

RAL 1020

RAL 1024

RAL 1032

RAL 2000

RAL 2003

RAL 2009

RAL 2012

RAL 3000

RAL 3003

RAL 3007

RAL 3012

RAL 3015

RAL 3018

RAL 3027

RAL 3001

RAL 3004

RAL 3009

RAL 3013

RAL 3016

RAL 3020

RAL 3031

RAL 3002

RAL 3005

RAL 3011

RAL 3014

RAL 3017

RAL 3022

RAL 4001

RAL 4002

RAL 4005

RAL 4008

RAL 5001

RAL 5004

RAL 5008

RAL 5011

RAL 5014

RAL 4003

RAL 4006

RAL 4009

RAL 5002

RAL 5005

RAL 5009

RAL 5012

RAL 5015

RAL 4004

RAL 4007

RAL 5000

RAL 5003

RAL 5007

RAL 5010

RAL 5013

RAL 5017

RAL 5018

RAL 5021

RAL 6000

RAL 6003

RAL 6006

RAL 6009

RAL 6012

RAL 6015

RAL 6018

RAL 6021

RAL 6025

RAL 6028

RAL 6033

RAL 6036

RAL 5019

RAL 5022

RAL 6001

RAL 6004

RAL 6007

RAL 6010

RAL 6013

RAL 6016

RAL 6019

RAL 6022

RAL 6026

RAL 6029

RAL 6034

RAL 6037

RAL 5020

RAL 5024

RAL 6002

RAL 6005

RAL 6008

RAL 6011

RAL 6014

RAL 6017

RAL 6020

RAL 6024

RAL 6027

RAL 6032

RAL 6035

RAL 6038

RAL 7000

RAL 7003

RAL 7006

RAL 7010

RAL 7013

RAL 7021

RAL 7024

RAL 7031

RAL 7034

RAL 7037

RAL 7040

RAL 7044

RAL 7001

RAL 7004

RAL 7008

RAL 7011

RAL 7015

RAL 7022

RAL 7026

RAL 7032

RAL 7035

RAL 7038

RAL 7042

RAL 7045

RAL 7047

RAL 7002

RAL 7005

RAL 7009

RAL 7012

RAL 7016

RAL 7023

RAL 7030

RAL 7033

RAL 7036

RAL 7039

RAL 7043

RAL 7046

RAL 7048

RAL 8000

RAL 8003

RAL 8008

RAL 8014

RAL 8017

RAL 8023

RAL 8001

RAL 8004

RAL 8011

RAL 8015

RAL 8019

RAL 8024

RAL 8028

RAL 8002

RAL 8007

RAL 8012

RAL 8016

RAL 8022

RAL 8025

RAL 8029

RAL 9001

RAL 9004

RAL 9007

RAL 9016

RAL 9002

RAL 9005

RAL 9010

RAL 9017

RAL 9022

RAL 9003

RAL 9006

RAL 9011

RAL 9018

RAL 9023