تولید کننده کفپوش اپوکسی

سامانه های پوششی خودروهای ریلی

سامانه های پوششی خودروهای ریلی

سامانه های پوششی خودروهای ریلی بر اساس یک سامانه پوششی چند لایه طراحی می گردد که عموما” در لایه آستری خواص ضدخوردگی و عایق بندی نسبت به نفوذ آب و رطوبت مورد نظر می باشد، در لایه میانی خواص چسبندگی لایه نهایی به لایه آستری خاصیت ضخامت دهی و خاصیت ضد صوت بودن دارای اهمیت می باشد و در لایه نهایی خواص سطحی مطلوب نظیر درجه براقیت مناسب، خواص همترازی مناسب، حفاظت در برابر عوامل جوی و زیبایی هرچه بیشتر به بدنه واگن مطرحیت دارد.

بر اساس تولیدات شرکتهای واگن سازی در ایران، سامانه های پوششی خودروهای ریلی به دو نوع واگنهای باری و واگنهای مسافری و مترو تعلق دارد که لایه های پوششی مورد استفاده به شرح ذیل می باشد

عایق بیتومن

آستری زینک کرومات الکیدی

میانی الکیدی

رویه الکیدی نیمه براق و براق

………………………………………………………………

آستری زینک کرومات الکیدی

لایه کاهش دهنده صوت

رویه آب پایه

………………………………………………………………..

آستری زینک فسفات اپوکسی

میانی هایبیلد اپوکسی

رویه پلی یورتان نیمه براق و براق

آستری زینک کرومات الکیدی

لایه کاهش دهنده صوت

رویه آب پایه

………………………………………………………………..

آستری زینک فسفات اپوکسی

میانی هایبیلد اپوکسی

رویه پلی یورتان نیمه براق و براق